CESNET

EGEE CZ

EGEE projekt skončil v dubnu 2010. Bližší informace o průběhu projektu je možné získat na stránce http://www.eu-egee.org/fileadmin/documents/publications/EGEEIII_Publishable_summary.pdf Gridové prostředí vybudované v projektech DataGrid (2002-2004), EGEE-I, -II and -III (2004-2010) je nyní podporované projektem organizace EGI.eu (European Grid Infrastructure). Webové stránky nejsou udržovány, některé informace mohou být zastaralé.

Úvod

Virtuální gridové výpočetní prostředí, doprovázené v poslední době i rozvojem distribuovaných datových skladů - souhrnně označované jako Grid - má v České republice základnu budovanou od roku 1996. Převážná většina aktivit souvisejících s Gridy se soustředila kolem projektu METACentrum, který se z původně samostatného projektu několika vysokých škol stal součástí výzkumného záměru sdružení CESNET. METACentrum se současně účastní i řady mezinárodních projektů Evropské unie.

V současnosti se snahy České republiky reprezentované sdružením CESNET soustřeďují na řešení projektu EGEE  (Enabling Grids for E-sciencE) v rámci šestého rámcového programu EU. Výsledkem projektu EGEE má být funkční celoevropská gridová infrastruktura umožňující široké evropské vědecké komunitě využívání výpočetních zdrojů nemajících prozatím v evropském měřítku konkurence.

Projekt EGEE

Projekt EGEE sdružuje experty z mnoha zemí a řady organizací s cílem využít současného bouřlivého rozvoje gridových technologií k vybudování servisní gridové infrastruktury dostupné evropské vědecké komunitě 24 hodin denně.

Cílem projektu EGEE je poskytnout vědcům z akademické sféry i průmyslu přístup k výpočetním zdrojům nezávislým na jejich zeměpisné poloze. Projekt se také zaměřuje na oslovení širokého spektra nových potenciálních uživatelů gridu.

Projekt se primárně soustřeďuje na čtyři klíčové oblasti:

  • vybudovat konzistentní, robustní a bezpečný grid (síť výpočetních kapacit)
  • umožnit jednoduchou integraci nových dostupných výpočetních zdrojů
  • kontinuálně zlepšovat a udržovat middleware s cílem poskytovat spolehlivý servis uživatelům
  • získat nové uživatele z průmyslu a akademické sféry a zajistit jim vysoký standard uživatelské podpory, který potřebují

Grid bude postaven na výzkumné síti EU GÉANT a využije znalostí získaných z mnoha aktivních nebo úspěšně dokončených evropských, národních a mezinárodních gridových projektů.

Komunita sdružená v projektu EGEE je rozčleněna do několika federací zahrnujících partnerské instituce a pokrývá široké spektrum vědeckých i průmyslových aplikací. Byly vybrány dvě oblasti tvořící pilotní aplikace pro implementaci a testování výkonu i funkčnosti vznikající infrastruktury. První z nich je vypočetní grid pro velký hadronový urychlovač částic (Large Hadron Collider Computational Grid-LCG) podporující experimenty částicové fyziky, druhou pak biomedicinské gridy pro zpracování bioinformatických a lékařských dat.