CESNET

Mise

Cíle projektu

Projekt EGEE (aktualně ve třetí fázi své existence) si klade za cíl propojit evropské národní, regionální i tematicky orientované gridy do jednotné evropské gridové infrastruktury. Ta by měla být následně k dispozici všem akademickým zájemcům o výpočetní nebo datové kapacity. Současně by měla dále akcelerovat možnosti spolupráce jak na evropské, tak i globální úrovni.

Projekt úspěšně prošel oponentním řízením a dne 29. února 2004 byla podepsána smlouva mezi hlavním řešitelem, jímž je CERN – Centrum evropského výzkumu v oblasti fyziky vysokých energií, a zástupci EU.

Cílem EGEE je všechny tyto kapacity zpřístupnit co nejširší komunitě vědeckých pracovníků Evropy, a to co nejjednodušším a snadno ovladatelným způsobem. Kromě komunity fyziků vysokých energií pro něž je grid nezbytným nástrojem pro zpracování dat z experimentů částicové fyziky jsou primárně v projektu zapojeni vědci zabývající se bioinformatikou, lékařskou informatikou či zpracováním obrazů z dálkového průzkumu země.

Projekt EGEE současně aktivně hledá další vědecké komunity, jimž bude pomáhat s přechodem na gridové distribuované prostředí. Součástí projektu je rovněž nalezení optimální struktury řízení a správy rozsáhlého distribuovaného systému, který nemá jinde ve světě obdobu.

Organizace projektu

Projekt sám je organizován do několika vzájemně souvisejících aktivit. Kromě vlastního provozu evropského gridu a rovněž aktivit v oblasti vzdělávání uživatelů a šíření informací jsou to následující čtyři oblasti s vlastním vývojovým obsahem:

  • vývoj a integrace gridového middlewaru
  • zajištění kvality výsledného softwaru
  • bezpečnost
  • specifické síťové služby

Sdružení CESNET se jako jediné organizaci ve střední Evropě podařilo získat přímé financované zapojení do jedné z těchto vývojových aktivit, a to konkrétně do dalšího vývoje middleware v oblasti plánování a sledování úloh a jejich stavu. Přizvání k účasti na vývojových aktivitách je přitom možno považovat za jasné prokázání vysoké kvality gridového týmu, který v CESNETu působí.

Současně se vstupem do EU se tedy můžeme těšit na novou celoevropskou infrastrukturu v oblasti rozsáhlých distribuovaných systémů. Explicitní a rozsáhlé zapojení (nejrozsáhlejší ze všech partnerů ve Střední Evropě) CESNETu umožní přímé a bezprostřední využití evropského gridu i všem zájemcům o toto prostředí v ČR.