CESNET

FAQs

Často kladené otázky

Seznam otázek

Seznam odpovědí


Q: Co je EGEE?

A: EGEE je projekt, jehož cílem je integrovat současné národní, regionální a tematické Gridy do jednotné gridové infrastruktury podporující vědecký výzkum.

EGEE poskytne vědcům v akademickém výzkumu i průmyslu 24-hodinový přístup ke hlavním výpočetním kapacitám nezávisle na jejich zeměpisné poloze. Vzniklá infrastruktura bude podporovat distribuované vědecké komunity, které sdílí společné potřeby gridového počítání, souhlasí se společnými pravidly přístupu a jsou připraveny integrovat jejich vlastní výpočetní kapacity.

Záměrem tohoto projektu financovaného EU je snaha o celosvětovou kooperaci gridových snah, čehož důkazem je podpora EGEE ze strany Spojených států amerických, Ruska a dalších nečlenských zemí Evropské unie. 

Q: Které vědecké disciplíny budou z EGEE profitovat?

A: Jednoduchou odpovědí by bylo, že všechny, které vyžadují moderní vědecké výpočetní zdroje. Prakticky byly vybrány dvě oblasti pilotních aplikací, které slouží jakou vedoucí pro implementaci a certifikaci výkonu a funčnosti rozvíjející se gridové infrastruktury.

První z nich je výpočetní grid velkého hadronového urychlovače částic (Large Hadron Collider Computing Grid-LCG), který vyžaduje gridovou infrastrukturu k ukládání a analýze petabytů reálných a simulovaných dat z experimentů fyziky vysokých eneregií v CERNu.

Druhou pilotní aplikací jsou biomedicínské gridy, neboť řada lékařských komunit je vystavena rostoucím výpočetním výzvám jako je dolování dat z genomických databází nebo indexování lékařských databází v nemocnicích, jejichž datový obsah dosahuje několika terabytů dat pro jednu nemocnici ročně.

Q: Jak mohou nové vědecké komunity získat přístup na EGEE?

A: Hledání nových uživatelů a potenciálních vědeckých komunit pro gridovou infrastrukturu EGEE bude cíleně provozováno aktivitou identifikace aplikací a podpora.

Tato aktivita se bude snažit identifikovat a podporovat zájemce ze širokých řad akademických a průmyslových oblastí. Jednotlivé komunity pak pomocí reprezentanta této aktivity vyjádří svůj zájem zasláním návrhu do poradního výboru obecných aplikací EGEE (EGEE Generic Applications Advisory Panel-EGAAP).

Poradní výbor následně na základě řady kritérií (vědecký zájem, přidaná hodnota pro Grid, povědomí o Gridu) doporučí vybranou aplikaci k posouzení výkonné radě projektu EGEE (EGEE Project Executive Board). Úspěšní žadatelé poté budou podporováni při adaptaci jejich vědeckého programového vybavení pro použití v gridovém prostředí.

Q: Jaký druh tréninku poskytne EGEE uživatelům?

A: Součástí projektu je aktivita trénink nových uživatelů a osvěta, která vytvoří soubor anglických tréninkových materiálů pro pořádané kurzy různých úrovní (začátečník až pokročilý).

Tento způsob vzdělávání bude podporován na regionálních úrovních a klíčové materiály budou přeloženy do příslušných evropských jazyků daného regionu. Hlavní typy tréninkových kurzů budou následující:

 • Úvodni kurzy
 • Aplikační vývojářský trénink
 • Pokročilé kurzy
 • Diskuze věnované specifické technické oblasti

Q: Jak mají uživatele zaručen přísun aktuálních informací o vývoji EGEE projektu?

A: Hlavní úlohou aktivity týkající se šíření informací, jež je nedílnou součástí projektu, je správa centrálního místo obsahujícího veškeré hlavní informace včetně odkazů na regionální webové stránky. Navíc budou existovat emailové listy pro klíčové a potenciální uživatele a bude možné se účastnit řady EGEE setkání a meetingů.

Q: Jaký je časový plán projektu EGEE?

A: EGEE je dvouletý projekt plánovaný jako část čtyřletého programu. Oficiálně byl zahájen 1. dubna 2004. V podstatě již před formálním zahájením projektu probíhal aktivně vývoj základní služeb, middlewaru a činnosti související se šířením informací mezi veřejnost. Očekává se, že dostupné výpočetní zdroje a uživatelské skupiny se výrazně rozšíří v průběhu projektu.

Očekává se, že ve druhém dvouletém projektu, jež bude následovat po EGEE, především průmysl postupně naváže na provoz a správu stabilní gridové infrastruktury z akademické komunity. Tento způsob je analogický tomu, jak GEANT - multigigabitová panevropská datová a komunikační síť pro výzkum a vzdělávání - postupně přesunula provoz z veřejného do privátního sektoru.

Q: Jaká jsou kritéria hodnocení úspěšnosti projektu EGEE?

A: Aktuálním cílem je dosáhnout počtu 3000 aktivních uživatelů gridové infrastruktury z nejméně pěti disciplín na konci druhého roku projektu EGEE. Gridová infrastruktura dostupná EGEE naroste z cca 300O procesorů na více než 8 000 procesorů ke konci druhého roku projektu.

K odhadu vlivu kvality služeb na infrastrukturu Gridu bude použito několik způsobů jejího měření. Kromě toho, aby bylo možné názorně ukázat přidanou hodnotu gridové technologie kvantitativně, projekt směřuje ke kvalititativnímu zlepšení nové funkčnosti, která dříve nebyla pro participující vědecké komunity dostupná.

Q: Kdo stojí za EGEE?

A: Projekt EGEE zahrnuje 70 vedoucích organizací z 27 zemí, spojených v regionálních Gridech, s celkovou kapacitou přes 20000 procesorů, což tvoří doposud největší vybudovanou mezinárodní gridovou infrastrukturu.

Projekt je financován 32 milliony euro z EU se stejnou úrovní rozpočtu od řešitelských partnerů. Celkovou přidělenou pracovní sílu projektu představuje přibližně 600 člověkoroků během dvou let.

Financované aktivity projektu jsou rozčleněny následujícím způsobem: 48& % pro gridové servisní aktivity, 24 % pro úpravu middlewaru a 28 % pro síťové aktivity (šíření informací a trénink).

Způsob vedení projektu EGEE vedl k vytvoření struktury rozdělující celosvětovou gridovou komunitu do partnerských regionů. Každý z těchto partnerských regionů má svoji reprezentaci v radě managementu projektu (Project Management Board) stejně jako představitelé vedoucího partnera - CERN, evropských výzkumných sítí a LCG. Detaily včetně relevantních kontaktních osob lze nalézt na webových stránkách projektu.

Q: Jaký je vztah EGEE k existujícím Gridům a výzkumným sítím?

A: EGEE infrastruktura bude vystavěna na výzkumné síti EU GEANT a bude využívat znalostí o gridech a zkušeností z jejich fungování shromážděných z projektů EU DataGrid, dalších gridových projektů podporovaných EU a národních gridových iniciativ jako jsou UK e-Science, INFN Grid, Nordugrid and US Trillium. Vzniklá infrastruktura bude poskytovat interoperabilitu s dalšími ve světě dostupnými gridy včetně USA a Asie a tím příspívat k ustavení světové gridové infrastruktury.

Q: Co Vám EGEE poskytne?

A: EGEE nabízí potenciálním zájemcům následující výhody:

 • Zjednodušený přístup: Využitím zapojení uživatelů do virtuálních organizací s přístupem ke Gridu poskytujícímu veškeré operační zdroje, které uživatel potřebuje,bude EGEE moci zredukovat režijní náklady izolovaných systémů.
 • Počítání podle požadavků: Účinným přidělováním zdrojů bude Grid schopen vysoce zredukovat čekací čas pro přístup ke výpočetním zdrojům.
 • Přístup odkudkoliv: Infrastruktura bude dostupná z jakékoliv zeměpisné polohy s dostatečnou síťovou konetivitou.
 • Zdroje velkého rozsahu: Díky koordinaci výpočetních kapacit bude EGEE schopno poskytnout přístup ke zdrojům takových měřítek, která žádný jednotlivý počítač nemůže poskytnout.
 • Sdílení softwaru a dat: Pomocí jednotné výpočetní struktury umožní EGEE široce distribuovaným uživatelským komunitám transparentně sdílet software, vývojové nástroje a databáze.
 • Zlepšená podpora: Využitím zkušeností a odborných znalostí všech partnerů bude EGEE schopno nabídnout důkladnou podporu všech klíčových aplikací.

Q: Jakou úroveň služeb bude EGEE poskytovat?

A: Operační gridové skupiny v EGEE zajistí dostupnost gridových služeb produkční úrovně (nezbytných prvků, kterými jsou ovladatelnost, robustnost, odolnost vůči výpadku a konzistentní bezpečnostní model) včetně škálovatelnosti potřebné pro rychlou integraci nových výpočetních kapacit.

Klíčové cíle těchto skupin jsou podpora základních infrastrukturních služeb, monitorování a kontrola Gridu, instalace middlewaru a příprava nových zdrojů, podpora uživatelů a zdrojů, management Gridu a mezinárodní spolupráce.

Centrum managementu operací v CERNu (Švýcarsko) bude koordinovat práci pěti základních infrastrukturních center (CERN, Francie, Itálie, Rusko a UK) a osmi regionálních operačních center. Úvodní produkční služba EGEE bude založena na middlewaru a službách vyvinutých v rámci projektu LCG.

Q: Na jakém middleware bude EGEE založeno?

A: Aktivita týkající se transformace a integrace gridového middlewaru bude podporovat a kontinuálně upgradovat sadu softwarových nástrojů poskytujících rostoucí a rozvětvující se uživatelské zaákladně gridové služby produkční úrovně.

Veškeré aktivity EGEE týkající se middlewaru se primárně zaměřují na transformaci funkčnosti existujícího middlewaru s využitím znalosti současné generace middlewaru. Middleware se bude vyvíjet směrem k servisně orientovaným architekturám (SOA) založených na standardech vyvinutých v rámci webových služeb a příbuzných oblastí. Centra transformace middlewaru jsou zodpovědná za následující klíčové služby:

 • Přístup ke zdrojům (Itálie)
 • Management dat (CERN)
 • Sběr a získávání informací (UK)
 • Plánování zdrojů and účtování (Itálie)
 • Bezpečnost (nordické země)

Týmy, které se věnují transformaci a integraci middlewaru budou úzce spolupracovat s týmy zodpovědnými za zajištění kvality a bezpečnosti Gridu. Centrum integrace a testování middlewaru je lokalizováno v CERNu. Počáteční snahou této aktivity je integrace hlavních balíků gridového middlewaru ze sady virtuálních datových nástrojů (Virtual Data Toolkit-VDT), evropského projektu DataGrid (European DataGrid Project-EDG) a projektu AliEN.

Q: Jaké jsou výhody poskytnutí výpočetních zdrojů do EGEE?

A: Ti, kteří poskytnou výpočetní kapacity pro účely EGEE získají připojením do EGEE několik výhod:

 • Operace velkého rozsahu: Pomocí EGEE bude vytvořena možnost koordinovat operační nastavení zdrojů ve velkém rozsahu, což ve svém důsledku povede k výraznému šetření nákladů a současně k zvýšení úrovně poskytovaných služeb každého partnera poskytujícího zdroje.
 • Odborná kvalifikace: Rozdělení servisních úkolů mezi EGEE partnery umožní využití vedoucích odborníků v Evropě k výstavbě a správě infrastruktury.
 • Uživatelské kontakty: Distribuovaných model podpory pro EGEE umožní regionální úpravy a úzké kontakty s regionálními uživatelskými komunitami.
 • Spolupráce mezi partnery: Partneři poskytující zdroje mohou v EGEE spolupracovat, což může iniciovat vývoj a podporu akcí, které nebyly zahrnuty do původního návrhu. To povede ke sdílení nákladů na výzkumnou a vývojovou činnost (R&D) mezi partnery.

Q: Jakým způsobem jsou zahrnuta průmyslová odvětví?

A: Existují tři způsoby, jak může průmysl významně profitovat z EGEE:

 • Půmysl jako partner - Skrze spolupráci s individuálními partnery EGEE se průmyslu otevírá možnost účastnit se specifických aktivit a tím zvětšit současné know-how gridových technologií.
 • Průmysl jako uživatel - Součástí síťových aktivit je kontakt se specifickými průmyslovými sektory jako potenciálními uživateli instalované gridové infrastruktury zejména v oblasti výzkumných a vývojových (R&D) aplikací.
 • Průmysl jako poskytovatel - Výstavba produkčního Gridu (s produkční kvalitou) vyžaduje účast průmyslu především pro douhodobou údržbu vybudovaných gridových služeb jako jsou call centra, centra podpory a centra poskytovatele výpočetních zdrojů.

Ústřední role průmyslového fóra v EGEE je dostat EGEE projekt do povědomí průmyslu a stimulovat podnikatele k účasti v projektu.

Tohoto cíle bude dosaženo přímým kontaktem a jednáním se zástupci průmyslových odvětví, jejichž smyslem bude zajistit průmyslovým firmám to, že obdrží přesně co potřebují v oblasti standardů a funkčnosti a současně zajistit projektu výhody plynoucí z praktických zkušeností.

Očekává se, že projekt EGEE významně přispěje ke standardizaci v globálním gridovém foru (Global Grid Forum), k vývoji postojů a pravidel v oblastech jako bezpečnost Gridu, plánování zdrojů a certifikační autority, které mají vliv na vývoj průmyslových gridových standardů.

Zdá se, že projekt EGEE je slibným zdrojem inovativních IT technologií. Tento vedlejší produkt dává tušit, že bude přínosný pro průmysl a komerci, jdoucími za hranice vědeckého počítání, stejným způsobem jako World Wide Web - původně tvořen pro vědecké účely - měl mnohem širší vliv na společnost.